slide

Płetwonurek Eksplorator

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 15 lat,
 • Posiadanie Stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18m,
 • Posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
 • Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,

Część teoretyczna: 6,5 godziny wykładów.

 • Sprzęt pomocniczy stosowany w nurkowaniach głębokich,
 • Zaawansowane sposoby konfiguracji sprzętu,
 • Zaawansowane elementy techniki nurkowania (pozycja ciała, trym, pływalność statyczna, pływalność dynamiczna, rozszerzone techniki pływania w płetwach),
 • Fizjologia nurkowań głębokich (narkoza azotowa, choroba dekompresyjna, stres w nurkowaniu głębokim),
 • Praktyczne zagadnienia dekompresji,
 • Bezpieczeństwo nurkowań głębokich,

Część praktyczna:

 • Zajęcia na powierzchni (1 godzina) oraz 4 nurkowania w wodach otwartych w przedziale głębokości 5÷30 m, w ciągu 2 dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 90 minut,
 • Wypuszczanie boji dekompresyjnej z głębokości przystanku bezpieczeństwa,
 • Umiejętność korzystania z sprzętu nurkowego tj.latarki głównej oraz zapasowej, boji i szpulki,
 • Wykonywanie przystanków dekompresyjnych w toni z wykorzystaniem boji i szpulki,

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS PE.